Gå til hovedindhold

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Uddannelsen er for unge mellem 16 og 24 år.

 • Læs op

Indhold

  Uddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder.

  Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

  Du kan være i målgruppen til en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU. Heller ikke selv om du modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) under hele uddannelsen.

  På STU opnår du personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder til et så selvstændigt liv som muligt efter endt uddannelse.

  Indholdet i uddannelsen

  STU indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan også komme i praktik i virksomheder eller på institutioner.

  Du får lavet plan med de overordnede mål for din uddannelse. Planen vil også indeholde specifikke delmål for at tilgodese dine interesser, ønsker og behov.

  STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder. Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

  En særligt tilrettelagt uddannelse (STU) tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Du kan blive undervist forskellige steder såsom efterskoler, højskoler, frie fagskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner. Det afhænger af netop din plan for uddannelsen. 

  Undervisning

  Undervisningen på STU skal i videst muligt omfang tilpasses dig. Undervisningen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb og vil foregå på små hold.
  I kataloget over STU udbydere kan du se, hvilket indhold de forskellige undervisningstilbud har. Det er STU-Aarhus, som i dialog med dig endeligt afgør, hvilket STU tilbud du vil blive tilbudt. 

  Der er ikke eksaminer på STU-uddannelsen.

  Praktiske aktiviteter

  Efter loven skal STU indeholde praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i forløbsplanen, og hvor du får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Praktikken forudsættes at foregå på virksomheder og institutioner uden for de undervisningsmæssige rammer. Formålet med praktikken er blandt andet, at du får arbejdserfaring og erfaring med at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads.

  Kompetencepapir

  Ved afslutningen af STU’en sørger din STU vejleder for, at der udstedes et kompetencepapir til dig. Et kompetencepapir indeholder blandt andet følgende:

  • Målet med din uddannelse
  • En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold
  • En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold
  • En vurdering af din opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte dele af uddannelsen og de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer

  Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er for dig, der har et handicap eller et særligt behov, som gør, at du ikke kan deltage i en almen ungdomsuddannelse selv med støtte.

  Du skal have opfyldt undervisningspligten, hvilket vil sige, at du skal have afsluttet folkeskolen, og du må ikke være fyldt 25 år.

  De unge der typisk bliver optaget på en STU, kan være unge med:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning
  • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD (tidligere kendt som DAMP)
  • Psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi OCD (tvangstanker)


  Du kan også have ovenstående i kombination med for eksempel: 

  • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
  • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
  • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
  • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
  • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse.

  Det er ikke afgørende for din ret til STU, hvilken diagnose du har. Det afgørende er, at du ikke vil kunne fungere i en anden ungdomsuddannelse, selvom du modtager Specialpædagogisk støtte.

  STU-uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job. STU-uddannelsen afsluttes med et ressourcepapir, der vil danne grundlag for din fremtidig uddannelsesplan.

  Ressourcepapiret påbegyndes senest 12 måneder før STU afsluttes og skal understøtte planlægning og koordinering af, hvad du skal efter endt STU.

  Efter afslutning af STU overgår du til Jobcenteret, som vil hjælpe dig videre.

  Måske vil du efter afsluttet STU kunne fortsætte i uddannelse eller job.

  STU-uddannelsen er gratis.

  Hvis du er under 18 år, vil du ikke modtage nogen ydelse.

  Hvis du er over 18 år, kan du enten få førtidspension eller uddannelseshjælp under uddannelsen.
  Uddannelseshjælp skal du ansøge om i dit Jobcenter.

  Du får ikke SU på STU.

  Hvis du ikke er dansk statsborger, men ønsker at blive det, skal du kontakte Udlændingestyrelsen for at få oplyst, hvad det vil betyde for din sag, hvis du modtager en ydelse fra kommunen i forbindelse med, at du går på STU.

  For at ansøge om STU skal du udfylde og indsende ansøgningsskema.

  Der er ansøgningsfrist hver 31. august og 31. januar.

  I Aarhus Kommune træffes afgørelse om STU, godkendelse af forløbsplan samt valg af udbyder af STU-Aarhus i en intern STU-visitation.

  Er du interesseret i at høre mere om STU, kan du henvende dig til din UU-vejleder. Du kan også selv indsende udfyldt ansøgningsskema til STU-Aarhus.

  Når vi har modtaget din ansøgning, bliver du inviteret til et møde med en STU vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Hvis du er i målgruppen til STU laver du og dine forældre og din STU vejleder i fællesskab et forslag til et uddannelsesforløb.

  Såfremt et STU-tilbud tilbydes i kombination med tiltag/ydelser efter bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven), og det vurderes, at afgørelsen har behov for at blive løftet op på ledelsesniveau, visiteres tilbuddet i et udvidet STU-visitationsudvalg- læs mere herom i kommunens kvalitetsstandard.

  Ansøgning og start

  Opstart på STU-uddannelsen sker som nævnt efter aftale med UU Aarhus. Der er ansøgningsfrist til STU 31. august og 31. januar hvert år, med forventet opstart senest 6 måneder efter din ansøgning er godkendt. Ofte sætter vi i gang inden de 6 måneder, hvis det passer med din uddannelsesplan i øvrigt.

  Befordring

  I visitationen til STU vil der også blive taget stilling til befordring, altså hvordan du kan transportere dig til og fra uddannelsen. De fleste STU elever, kan selv køre med offentlig transport. Der ydes tilskud til offentlig transport, hvis du kører ud over 2 zoner. Hvis du har særlige befordringsbehov, kan du efter en konkret vurdering få dækket hele eller dele af udgiften i forbindelse med befordring til og fra uddannelsesstedet.

  Den endelige afgørelse om befordring træffes af STU-Aarhus.

  Hjælpemidler som er nødvendige for at gennemføre uddannelsen kan bevilliges efter STU-lovgivningen, eksempelvis IT-rygsæk mv.

  Kommunen har indgået kvalitetsaftaler med en række forskellige STU-udbydere. Med aftalerne sikres det, at uddannelsesstederne lever op til lovgivningens krav til STU.

  Du finder en oversigt over kommunens primære eksterne og interne samarbejdspartnere her: Katalog over STU-tilbud

  STU-Aarhus vil indgå i dialog med dig om, hvilke valgmuligheder der vil være bedst for dit forløb. Du vil som udgangspunkt blive præsenteret for minimum to forskellige tilbud, som du kan vælge imellem.

  Fra 1. januar 2025 får unge i målgruppen for STU endvidere mulighed selv at foreslå et alternativt uddannelsessted, som den unge har krav på, når visse betingelser er opfyldte.

  Du kan klage til klagenævnet direkte, når Aarhus Kommune har truffet afgørelse om:

  • Tilbud eller afslag på STU-uddannelsen
  • Indholdet af STU
  • Afslag på anmodning om at holde pause på STU
  • Afslag på anmodning om fravigelse af alderskravet i forbindelse med genoptagelse af STU-uddannelsen
  • Afbrydelse af STU-uddannelsen
  • Der er ingen klagefrist på STU-området.

  Du kan læse mere på Klagenævnets hjemmeside.

  Du finder en oversigt over kommunens primære eksterne og interne samarbejdspartnere her: Katalog over STU-tilbud

  En 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge

  • Mellem 18 og 30 år
  • Med lyst til at lære nyt og mod på at udfordre egne grænser
  • Der har afsluttet en STU

  For at starte på Flexuddannelsen skal du have aftalt med din jobkonsulent eller STU-vejleder, at det er denne uddannelse, du ønsker. 

  Vi starter et nyt hold inden for lager

  Fra august 2024 udbydes uddannelse indenfor lager.
  Uddannelsen gennemføres i samarbejde med Salling
  Groups Nonfoodlager i Årslev.

  Invitation til informationsmøde om Flexuddannelsen tirsdag d. 20.februar kl. 14.00 - 16.00

  Du kan læse og se mere om uddannelsen her:
  Hvordan er det at gå på Flexuddannelsen (Film 2:50 min)

  Link til pjece

  Læs og se mere på Flexuddannelsens hjemmeside: http://www.gladuddannelse.dk/flex/

   

  Har du spørgsmål omkring Flexuddannelsen inden informationsmødet,
  er du også velkommen til at ringe eller skrive til:

  Lisbeth Nygaard
  Uddannelsesleder Flexuddannelsen
  21840494/ Lisbeth.Nygaard@gladfonden.dk

  Sidst opdateret: 29. januar 2024