Praktisk information
Havredal Praktiske Uddannelser
Ulvedalsvej 34, 7470 Karup J

Telefon: 86 66 22 30
Mail: detny@havredal.dk
Hjemmeside: http://www.havredal.dk/dk.aspx

Hvem er målgruppen?
Målgruppen er unge med særlige behov i alderen 16 - 25 år. De unge er ofte bogligt svage og har typisk generelle indlæringsvanskeligheder. Enkelte har også en opmærksomhedsforstyrrelse, en udviklingsforstyrrelse eller mildere psykiske vanskeligheder.

Hvilken undervisning og værksteder tilbydes?
På Havredal Praktiske Uddannelser tilbydes uddannelse inden for landbrug, have/anlæg samt bygningspedelområdet.

Havredal Praktiske Uddannelser har et moderne landbrug, som drives af elever og faglærere i fællesskab. Stedet har 180 ha jord, der drives økologisk med en moderne maskinpark, samt en besætning på 60 sortbrogede køer i løsstaldsdrift, 230 søer samt 15 heste. Desuden er der en stor have og en socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder praktik/undervisning til elever med interesse for have/anlæg.

Undervisningen på Havredal Praktiske Uddannelser tager udgangspunkt i ny mesterlære, situeret læring og ung til ung læring. Undervisningen foregår først og fremmest som praktisk læring, dels på skolens værksteder og i staldene på små hold på typisk 4 – 5 elever, dels i interne praktikker i samarbejde med lokale arbejdsgivere. 

Hver elev har tilknyttet en kontaktlærer, der som udgangspunkt varetager undervisning og støtte i forhold til trivsel, økonomi, fritid, personlige anliggender og sundhed. Kontaktlærer, bounderviser og pædagog samarbejder om boundervisningen for den enkelte unge.

Efter 2½ års uddannelse påbegyndes den afsluttende praktik. Ud fra elevens interesse og faglige formåen finder Havredals jobkonsulenter et praktiksted, hvor det er sikret, at eleven kan få ansættelse efter endt uddannelse. Eleven er som regel i to til tre ugers forudgående praktik på det sted, jobkonsulenten har fundet, for at sikre, at eleven og arbejdsstedet passer sammen. Samtidig med at der findes en arbejdsplads, findes der også en bolig til den unge. I starten af den afsluttende praktikperiode besøger jobkonsulenten typisk eleven en gang om ugen enten på arbejdsstedet eller i boligen, afhængig af elevens grad af selvhjulpenhed. I udslusningen arbejdes der desuden med at sikre den unge et socialt netværk samt fritidsaktiviteter.