Unge, Job og Uddannelse koordinerer den samlede kommunale ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for borgere mellem 15 og 29 år. Målet er, at alle de unge, der kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et job, skal gøre dette.
Den sammenhængende kommunale ungeindsats i Aarhus leverer en koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse og skal gøre dem parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen har pligt til at følge alle unge under 25, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.
Den kommunale ungeindsats har et særligt ansvar for de unge i overgangen mellem tilbud, så det sikres, at der hele tiden følges op på, at den unge er på vej mod uddannelse eller job.
Den kommunale ungeindsats skal gennem opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst én ungdomsuddannelse vejledning om uddannelse og beskæftigelse. Dette omfatter også unge, der har afsluttet FGU, og som derfor skal følges, indtil de er forankret i uddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
I Unge, Job og Uddannelse udarbejdes uddannelsesplan og uddannelsespålæg med den unge med henblik på, at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Unge, Job og Uddannelse arbejder sammen med indsatser i Socialforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge, samt byens ungdomsuddannelser, FGU Aarhus, erhvervslivet, frivilligområdet og foreningslivet om at fjerne de barrierer, der kan gøre det vanskeligt for unge at gennemføre en uddannelse eller finde og fastholde et job.

Den sammenhængende kommunale ungeindsats i Aarhus Kommune varetager bl.a. følgende opgaver:

1. Kommunens vejledningsopgaver i forhold til unge under 25 år varetages af UU Aarhus og omfatter bl.a. følgende:
⦁ Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger, brobygning, osv. UU Aarhus giver vejledning til alle unge i grundskolens 7. – 9. klasse samt i 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.
⦁ Vejledningen af 15-17-årige unge i forbindelse med det løbende samarbejde om den unges uddannelsesplan
⦁ Opsøgende og opfølgende indsats, der tilbyder vejledning om valg af uddannelse og erhverv til 18-24-årige, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, ikke er beskæftigelse i mere end 30 timer om ugen (fuldtidsbeskæftigelse) og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge
⦁ Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) kan yderligere på initiativ fra jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg

2. Jobcentrenes eksisterende funktioner og opgaver over for de unge

I Unge, Job og Uddannelse varetages jobcentrets funktioner og opgaver ift. unge under 30 år af uddannelseskonsulenter og virksomhedskonsulenter i teams, der arbejder med borgere, som henvender sig for at søge om offentlig forsørgelse og i indgangen målgruppevisiteres som henholdsvis:
⦁ Jobparate
⦁ Åbenlyst uddannelsesparate
⦁ Uddannelsesparate
⦁ Aktivitetsparate.

3. Målgruppevurdering til Forberedende Grunduddannelse

KUI Aarhus foretager målgruppevurdering til Forberedende Grunduddannelse (FGU) ift. til unge, der har afsluttet grundskolen, er under 25 år og hvor et forløb på FGU vurderes at kunne gøre den unge parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

FGU er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job.
Målgruppevurderingen til FGU og den unges uddannelsesplan udarbejdes af Unge, Job og Uddannelse.

Målgruppevurdering til FGU tilbydes til unge:
1. under 25 år
2. der ikke har gennemført og heller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og
3. der ikke er i beskæftigelse, og
4. som den kommunale vejleder umiddelbart anser for at tilhøre målgruppen til FGU

Den unge skal kunne deltage i undervisningen på FGU på fuld tid (29 timer).

Der er løbende optag på FGU, så unge kan målgruppevurderes og optages året rundt på basisforløbet. På sporene er der optag to gange årligt. Uddannelsen består af tre uddannelsesspor: Almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu).
Varigheden af FGU afhænger af den enkelte unges behov og forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller et job. Den samlede varighed kan normalt ikke overstige to år. Eleverne modtager skoleydelse under FGU og har mulighed for befordringsrabat.
Hvis det er uafklaret, om den unge skal i FGU eller i et andet uddannelsestilbud eller beskæftigelse, kan den unge gennemføre et afsøgningsforløb i FGU. Afsøgningsforløbet kan vare op til to uger. Her kan den unge få erfaringer med forskellige fagområder og blive realkompetencevurderet. Et afsøgningsforløb kan danne grundlag for den endelige vurdering af, hvorvidt den unge skal optages på uddannelsen. Unge under LAB-loven, der er i afsøgningsforløb på FGU, skal stadig modtage LAB-ydelsen.
Kommunens pligt til at følge unge under 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, omfatter også unge, der har afsluttet FGU, og som derfor skal følges, indtil de er forankret i uddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.


4. Kontaktperson

KUI Aarhus kan tildele en gennemgående kontaktperson til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen, så den unge primært har én kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

En kontaktperson kan tildeles unge fra grundskolens 8. klassetrin. Kommunen kan også vælge at tildele en kontaktperson til elever i 9. og 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Den unge følges af kontaktpersonen i overgangen mellem grundskole og uddannelse, mellem uddannelser eller mellem uddannelse og job for at sikre, at den unge oplever sammenhæng og kontinuitet i indsatsen.

Kontaktpersonordningen ophører, når den unge er forankret i en ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Fuldfører den unge ikke sin uddannelse, eller bliver den unge ledig inden det fyldte 25. år, kan kontaktpersonordningen genetableres.

I Aarhus tildeles en gennemgående kontaktperson kun, hvis den unge ikke i forvejen har en støtte-/kontaktperson, bostøtte, mentor eller koordinerende sagsbehandler tilknyttet.

5. Angivelse af kendt behov for SPS og indarbejdelse af dette i den unges uddannelsesplan

Medarbejderne i Unge, Job og Uddannelse sørger for, at kendt behov for SPS, pædagogisk-psykologisk rådgivning og misbrugsindsats angives i den unges uddannelsesplan.

6. Virksomhedspraktikker

Unge, Job og Uddannelse forestår koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker. Opgaven med at etablere og følge op på virksomhedspraktik for elever på FGU har KUI Aarhus overdraget til FGU Aarhus.