Du kan være i målgruppen til en STU, hvis du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU. Heller ikke selv om du modtager Specialpædagogisk Støtte (SPS) under hele uddannelsen.

På STU opnår du personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder til et så selvstændigt liv som muligt efter endt uddannelse.

Indholdet i uddannelsen

STU indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan også komme i praktik i virksomheder eller på institutioner.

Du får lavet plan med de overordnede mål for din uddannelse. Planen vil også indeholde specifikke delmål for at tilgodese dine interesser, ønsker og behov.

Der er ikke eksaminer på STU-uddannelsen.

STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder. Et forløb på STU styrker dig i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, så du er bedre rustet til at deltage i voksenlivet og eventuelt kan påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

En særligt tilrettelagt uddannelse (STU) tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Du kan blive undervist forskellige steder såsom efterskoler, højskoler, frie fagskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner. Det afhænger af netop din plan for uddannelsen. 

Undervisning

Undervisningen på STU skal i videst muligt omfang tilpasses dig. Undervisningen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb og vil foregå på små hold.
I oversigten over STU udbydere kan du se, hvilket indhold de forskellige undervisningstilbud har. Det er visitationsudvalget for STU der endeligt afgør hvilket STU tilbud du vil blive tilbudt. 

Praktiske aktiviteter

Efter loven skal STU indeholde praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i forløbsplanen, og hvor du får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Praktikken forudsættes at foregå på virksomheder og institutioner uden for de undervisningsmæssige rammer. Formålet med praktikken er blandt andet, at du får arbejdserfaring og erfaring med at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads

Kompetencepapir

Ved afslutningen af STU’en sørger din STU vejleder for, at der udstedes et kompetencepapir til dig. Et kompetencepapir indeholder blandt andet følgende:

Målet med din uddannelse. En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold. En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold. En vurdering af din opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte dele af uddannelsen og de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer.

 

Organisationer:

Landsforeningen LEV
Hjemmeside: Kontakt (lev.dk)

Foreningen Ligeværd
Hjemmeside: Foreningsfællesskabet Ligeværd