Vejledning af den unge er et samarbejde mellem den unge, læreren, forældre og UU vejlederen.

Uddannelse og Job
UJ er et obligatorisk emne på 0.–9. klassetrin. Det er oftest klasselæreren, der koordinerer undervisningen i UJ med klassens øvrige lærere. Undervisningen kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb. Skolens UU vejleder bistår gerne med råd i forbindelse med planlægning af skoleårets UJ-undervisning i din klasse. Herunder kan du finde links, med tilbud og materialer til støtte for skolernes undervisning i UJ. 

Vi har samlet ideer til undervisningsforløb og inspirationsmateriale til 'Uddannelse og job'.
På UddannelsesGuiden (UG.dk) kan du i 'Lærerens værktøjskasse' (åbner nyt vindue) finde færdige undervisningsmaterialer.

EMU'en er der også samlet en række grydeklare undervisningsforløb, opdelt på klassetrin.

Undervisningsforløb med eksterne samarbejdspartnere er samlet under, 'Samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv'.
Her finder du eksisterende tilbud om samarbejde med ungdomsuddannelserne, erhvervslivet og kulturinstitutioner. 

 

 

Ressourceperson
Ressourcepersonen skal understøtte skolens ledelse i arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering af eleverne samt være skolens faglige og pædagogiske omdrejningspunkt i emnet Uddannelse og Job.

Uddannelsesparathedsvurdering
Uddannelsesparathedsvurdering i 8.- 10. klasse

Ressourcepersoner folkeskoler:
Nedenstående beskrivelse er gældende for folkeskolerne og er udarbejdet af Børn og Unge i samarbejde med UU.

Ressourcepersonen skal:
-Være skolens / fritids- og ungdomsskolens faglige og pædagogiske omdrejningspunkt i emnet Uddannelse og Job og udskolingsindsatser
-Støtte skolernes ledelse / ledelsen i Ung i Aarhus i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
-Være fagligt og pædagogisk funderet til at vejlede og guide skolens / øvrige lærere i Ung i Aarhus og pædagogisk personale samt ledelse
-Have et bredt overblik og kendskab til undervisningsindhold og metoder på de forskellige trin understøtte og udvikle undervisningsforløb, der styrker elevernes faglige udvikling og kendskab til ungdomsuddannelserne samt beslægtede beskæftigelsesområder
-Fungere som sparringspartner for skolernes ledelse / ledelsen i Ung i Aarhus ved at fungere som ressourceperson på udskolingsområdet.
-Indgå i faglige og pædagogiske samarbejder på tværs af folkeskoler, UU Aarhus, Fritids- og Ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne
-Sikre tværgående erfaringsudveksling og videndeling om udskolingsindsatser.

Mødekalender folkeskoler
Mandag den 2. september 2019 kl. 12-16 (med ledelsesrepræsentanter)
Mandag den 28. oktober 2019 kl. 12-16
Mandag den 25. november 2019 kl. 12-16
Mandag den 20. januar 2020 kl. 12-16
Mandag den 23. marts 2020 kl. 12-16

Ressourcepersoner private skoler:
Der er indgået en aftale mellem de private skoler der ønsker det og UU Aarhus om ressourcepersoner.
Ressourcepersonerne skal facilitere emnet 'Uddannelse og job' på den enkelte skole. 
Der udover skal de understøtte ledelsen i arbejdet med ikke uddannelsesparate elever. 

Mødekalender private skoler:
Torsdag den 5. september 2019 kl. 14-15.30 - Tema: Årshjul for uddannelsesparatheds-vurdering, om Uddannelse og Job og praksisfaglighed

Torsdag den 28. november 2019 kl. 14-15.30 - Tema: At være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 14-15.30 - Tema: Årshjul for uddannelsesparatheds-vurdering

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 14-15.30 - Tema: Samarbejde og vejledning før og efter afgangseksamen i 9/10. klasse

Introduktionskurser og brobygning er obligatoriske undervisnings- og vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne.

Forløbene forberedes og efterbearbejdes for 8., 9. og 10. klasses eleverne i klassen i et samarbejde mellem lærer og UU vejleder.

Hvis eleverne skal have optimalt udbytte af introkurserne og brobygningskurserne, kræver det, at de er godt forberedt. Det gælder både, når de skal vælge, hvilke områder, de gerne vil undersøge nærmere og i forberedelsen inden selve kurset, så de allerede har indsigt i den uddannelse, de vil undersøge.

Materialet til forberedelse og efterbehandling er lavet med afsnit til hvert uddannelsesområde, der har introduktionskurser og brobygningskurser. Der er introduktionskurser og brobygningskurser i hvert af de 4 områder på erhvervsuddannelserne samt til de gymnasiale 

8. klasse
Forberedelse til valget af introduktionskurser i 8. klasse sker med oplæg i den kollektive vejledning – her introduceres eleverne til såvel www.uu-aarhus.dk som til www.ug.dk herunder mit-ug. Alle elever vælger to forskellige introduktionsforløb. Begge varer 2 dage. Endvidere deltager alle 8. klasses elever på en obligatorisk erhvervsintroducerende dag sammen med deres klasse og klasselærer.

9. klasse
Brobygning i 9. klasse afvikles for elever, der i 8. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate og for elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring. Brobygningen kan være enten af 2 eller 3 dages varighed. 

10. årgang
På 10. årgang afklares den obligatoriske brobygning i et samarbejde mellem klasselærer og UU vejleder. Alle elever vælger mindst én erhvervsrettet uddannelse á 2 eller 3 dage. Eleverne vælger endnu en ungdomsuddannelse á 2 eller 3 dage eller praktik med uddannelsesafklarende perspektiv á 2 eller 3 dage.  

Tilmelding:
Eleverne udfylder deres brobygningsønsker elektronisk på https://ung.unoung.dk/login/new.html. - login med unilogin – gå til brobygning – vælg hold.

Her kan man også studere de mange muligheder ved at klikke på hvert enkelt hold.

Ikke alle uddannelser udbydes i alle uger. Det vil derfor kunne forekomme, at enkelte elever skal af sted i en andre uger end den øvrige klasse. Det vil som udgangspunkt være muligt at komme i brobygning på alle ungdomsuddannelser, men afhængigt af antal ansøgere, vil der kunne opstå situationer, der kræver et omvalg. Tilmeldingen er bindende. 

Fravær:
Ved evt. sygdom giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærer får gennem skolens kontor besked om fraværet.   

Ideer til efterbehandling af introkurser og brobygning
Forslag til opgaver (åbner i nyt vindue)

”17 i 17”

På Vestergårdskolen i Viby kom 7.a og 7.b i skoleåret 2014/15 med i projektet ”17 i 17”. Projektet dokumenterer elevernes tanker om uddannelse, job, fremtid og karriere gennem filmklip løbende over fire år indtil eleverne er 17 år gamle i 2017. Filmene produceres af Opgang2 Filmproduktion ved Søren Marcussen.

I 7. klasse var alle eleverne i en slags JobSnusning i Mega Syd i Viby. Her prøvede de i mindre grupper, hvordan det er at arbejde i detailhandlen. Filmene ”5 minutter i Job” er 8 korte portrætter af udvalgte elevers oplevelser i tre forretninger.

Link til 5 minutter i Job (åbner i nyt vindue)

I 8. klasse i november 2015 var eleverne fra Vestergårdskolen i individuel erhvervspraktik forskellige steder i Aarhus. Her udforskede de et bredt spænd af fag. Det er der kommet 8 korte inspirationsfilm ud af, hvor eleverne fortæller om oplevelserne som: Mekaniker, tandtekniker, smed, fotojournalist elektriker, reklamefotograf, astronom og dyrlæge.

Link til 6 minutter i Praktik (åbner i nyt vindue) 

I 9. klasse var nogle af eleverne i erhvervspraktik. Filmholdet fulgte 8 elever, der prøvede fag som: Tandtekniker, tømrer, sports-butiksassistent, indretningsassistent, elektriker, bankassistent, lastbilmekaniker og tøj-butiksassistent.

Link til 7 minutter i praktik.

Sidste sæson. Eleverne har afsluttet 9. klasse. Nogle valgte at fortsætte i 10. klasse, andre valgte at begynde på en ungdomsuddannelse. I seks portrætter fortæller de unge om deres valg og reflekterer over de forløbne tre år.
Link til 6+ minutter efter 9. klasse (åbner i nyt vindue)