Vejledning af den unge er et samarbejde mellem den unge, læreren, forældre og UU vejlederen.

Uddannelse og Job

UJ er et obligatorisk emne på 0.–9. klassetrin. Det er oftest klasselæreren, der koordinerer undervisningen i UJ med klassens øvrige lærere. Undervisningen kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb. Skolens UU vejleder bistår gerne med råd i forbindelse med planlægning af skoleårets UJ-undervisning i din klasse. Herunder kan du finde links, med tilbud og materialer til støtte for skolernes undervisning i UJ. 

Vi har samlet ideer til undervisningsforløb og inspirationsmateriale til 'Uddannelse og job'.
På UddannelsesGuiden (UG.dk) kan du i 'Lærerens værktøjskasse' (åbner nyt vindue) finde færdige undervisningsmaterialer.

EMU'en er der også samlet en række grydeklare undervisningsforløb, opdelt på klassetrin.

Undervisningsforløb med eksterne samarbejdspartnere er samlet under, 'Samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv'.
Her finder du eksisterende tilbud om samarbejde med ungdomsuddannelserne, erhvervslivet og kulturinstitutioner. 


Studievalgsportfolio

Elevens arbejde med studievalgsportfolio tager udgangspunkt i skolegang og i vejledningsaktiviteter, som eleven deltager i, i løbet af 8. og 9. klasse. Arbejdet består i, at eleven løbende samler og reflekterer over sine erfaringer.

Arbejdet med studievalgsportfolioen vil blive understøttet i den kollektive vejledning og i undervisningen - evt. i uddannelse og job.

Studievalgsportfolioen skal vedhæftes ansøgningen til ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Arbejdet med studievalgsportfolioen er beskrevet på siderne til 8. og 9. klasse.
Her er et link til beskrivelsen for 8. klasse. (åbner i nyt vindue).

Introduktionskurser og brobygning er obligatoriske undervisnings- og vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne.

Forløbene forberedes og efterbearbejdes for 8., 9. og 10. klasses eleverne i klassen i et samarbejde mellem lærer og UU vejleder.

Hvis eleverne skal have optimalt udbytte af introkurserne og brobygningskurserne, kræver det, at de er godt forberedt. Det gælder både, når de skal vælge, hvilke områder, de gerne vil undersøge nærmere og i forberedelsen inden selve kurset, så de allerede har indsigt i den uddannelse, de vil undersøge.

Materialet til forberedelse og efterbehandling er lavet med afsnit til hvert uddannelsesområde, der har introduktionskurser og brobygningskurser. Der er introduktionskurser og brobygningskurser i hvert af de 4 områder på erhvervsuddannelserne samt til de gymnasiale 

8. klasse
Forberedelse til valget af introduktionskurser i 8. klasse sker med oplæg i den kollektive vejledning – her introduceres eleverne til såvel www.uu-aarhus.dk som til www.ug.dk herunder mit-ug. Alle elever vælger to forskellige introduktionsforløb. Begge varer 2 dage. Endvidere deltager alle 8. klasses elever på en obligatorisk erhvervsintroducerende dag sammen med deres klasse og klasselærer.

9. klasse
Brobygning i 9. klasse afvikles for elever, der i 8. klasse er vurderet ikke uddannelsesparate og for elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring. Brobygningen kan være enten af 2 eller 3 dages varighed. 

10. årgang
På 10. årgang afklares den obligatoriske brobygning i et samarbejde mellem klasselærer og UU vejleder. Alle elever vælger mindst én erhvervsrettet uddannelse á 2 eller 3 dage. Eleverne vælger endnu en ungdomsuddannelse á 2 eller 3 dage eller praktik med uddannelsesafklarende perspektiv á 2 eller 3 dage.  

Tilmelding:
Eleverne udfylder deres brobygningsønsker elektronisk på https://ung.unoung.dk/login/new.html. - login med unilogin – gå til brobygning – vælg hold.

Her kan man også studere de mange muligheder ved at klikke på hvert enkelt hold.

Ikke alle uddannelser udbydes i alle uger. Det vil derfor kunne forekomme, at enkelte elever skal af sted i en andre uger end den øvrige klasse. Det vil som udgangspunkt være muligt at komme i brobygning på alle ungdomsuddannelser, men afhængigt af antal ansøgere, vil der kunne opstå situationer, der kræver et omvalg. Tilmeldingen er bindende. 

Fravær:
Ved evt. sygdom giver forældre uddannelsesinstitutionen og egen skole besked samme morgen. Klassens lærer får gennem skolens kontor besked om fraværet.   

Ideer til efterbehandling af introkurser og brobygning
Forslag til opgaver (åbner i nyt vindue)

Ressourceperson
Ressourcepersonen skal understøtte skolens ledelse i arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering af eleverne samt være skolens faglige og pædagogiske omdrejningspunkt i emnet Uddannelse og Job.

Ressourcepersoner folkeskoler:
Nedenstående beskrivelse er gældende for folkeskolerne og er udarbejdet af Børn og Unge i samarbejde med UU. Ressourcepersonen skal:

  • Være skolens / fritids- og ungdomsskolens faglige og pædagogiske omdrejningspunkt i emnet Uddannelse og Job og udskolingsindsatser
  • Støtte skolernes ledelse / ledelsen i Ung i Aarhus i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
  • Være fagligt og pædagogisk funderet til at vejlede og guide skolens / øvrige lærere i Ung i Aarhus og pædagogisk personale samt ledelse
  • Have et bredt overblik og kendskab til undervisningsindhold og metoder på de forskellige trin understøtte og udvikle undervisningsforløb, der styrker elevernes faglige udvikling og kendskab til ungdomsuddannelserne samt beslægtede beskæftigelsesområder
  • Fungere som sparringspartner for skolernes ledelse / ledelsen i Ung i Aarhus ved at fungere som ressourceperson på udskolingsområdet.
  • Indgå i faglige og pædagogiske samarbejder på tværs af folkeskoler, UU Aarhus, Fritids- og Ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne
  • Sikre tværgående erfaringsudveksling og videndeling om udskolingsindsatser.


Uddannelsesparathedsvurdering
Uddannelsesparathedsvurdering i 8.- 10. klasse

Kend dit NemID og din digitale postkasse

Eleverne vil blive introduceret til helt grundlæggende viden om NemID og den digitale postkasse.
Hvordan virker det? Hvad skal man med det? Hvorfor skal jeg det? Hvordan bruger jeg det?

De unge kan også få hjælp til oprettelse af NemID på Borger.dk